انواع کنداکتومترهای رومیزی،پرتابل و قلمیکمپانی آکوآلیتیک آلمان