انواع ترازو و ترازوهای رطوبت سنجی کمپانی بل ایتالیا

ترازوی-آنالیتیکال-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-hpbg-2285di
    ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی دیجیتالی مدل HPBG-2285Di ظرفیت 82 گرم و دقت یکصدهزارم گرم (0.01mgr) و 220...
ترازوی-آنالیتیکال-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-hpb-2285di
    ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی دیجیتالی مدل HPB-2285Di ظرفیت 82 گرم و دقت یکصدهزارم گرم (0.01mgr) و 220 گرم...
ترازوی-آنالیتیکال-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-hpbg-2265di
      ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی دیجیتالی مدل HPBG-2265Di ظرفیت 62 گرم و دقت یکصدهزارم گرم (0.01mgr) و 220...
ترازوی-آنالیتیکال-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-hpb-2265di
      ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی دیجیتالی مدل HPB-2265Di ظرفیت 62 گرم و دقت یکصدهزارم گرم (0.01mgr) و 220...
ترازوی-آنالیتیکال-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-mg314ai
  ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی دیجیتالی مدل MG314Ai ظرفیت 310 گرم و دقت یکدهزارم گرم (0.0001gr) ساخت کمپانی...
ترازوی-آنالیتیکال-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-mg254ai-m
  ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی دیجیتالی مدل MG254Ai-M    ظرفیت 250گرم و دقت یکدهزارم گرم (0.0001gr) ساخت...
ترازوی-آنالیتیکال-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-mg254ai
  ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی دیجیتالی مدل MG254Ai ظرفیت 250گرم و دقت یکدهزارم گرم (0.0001gr) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-آنالیتیکال-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-m254ai
  ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی دیجیتالی مدل M254Ai ظرفیت 250گرم و دقت یکدهزارم گرم (0.0001gr) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-آنالیتیکال-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-m214ai
  ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی دیجیتالی مدل M214Ai ظرفیت 210گرم و دقت یکدهزارم گرم (0.0001g) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-mw2103i
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل MW2103i    ظرفیت 2100گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001gr) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-mgw1203i
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل MGW1203i ظرفیت 1200گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001gr) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-mw1203i
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل MW1203i    ظرفیت 1200گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001gr) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-mw1003i
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل MW1003i ظرفیت 1000 کیلوگرم  و دقت یک هزارم گرم (0.001gr) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-mw1003
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل MW1003 ظرفیت 1000 کیلوگرم  و دقت یک هزارم گرم (0.001gr) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-mw723i
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل MW723i      ظرفیت 720گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001gr) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدلm8202
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدلM8202 ظرفیت 8200گرم و دقت یکصدم گرم (0.01gr) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-m6202i
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل M6202i        ظرفیت 6200گرم و دقت یکصدم گرم (0.01gr ) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدلm6202
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدلM6202 ظرفیت 6200گرم و دقت یکصدم گرم (0.01gr ) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-l4202i
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل L4202i ظرفیت 4200 گرم و دقت یکصدم  گرم ( 0.01gr ) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-l4202
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل L4202 ظرفیت 4200 گرم و دقت یکصدم  گرم ( 0.01gr ) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-s423
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل S423 ظرفیت 420گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001gr ) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-lw303i
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل LW303i       ظرفیت 300گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001gr ) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-s303
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل S303    ظرفیت 300گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001gr ) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-lw203
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل LW203 ظرفیت 200گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001gr ) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-s203
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل S203    ظرفیت 200گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001gr ) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-s4202
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل S4202  ظرفیت 4200گرم و دقت یکصدم گرم (0.01gr) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-l2202
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل L2202 ظرفیت 2200 گرم و دقت یکصدم  گرم ( 0.01gr) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-s2202
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل S2202 ظرفیت 2200گرم و دقت یکصدم گرم (0.01gr) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-s1202
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل S1202  ظرفیت 1200گرم و دقت یکصدم گرم (0.01gr ) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-s1002
    ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل S1002  ظرفیت 1000گرم و دقت یکصدم گرم (0.01gr) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-s622
    ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل S622 ظرفیت 620گرم و دقت یکصدم گرم (0.01gr ) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-kl32001
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل KL32001      ظرفیت 32 کیلوگرم و دقت یکدهم گرم ( 0.1gr ) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-kl20001
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل KL20001      ظرفیت 20 کیلوگرم و دقت یکدهم گرم ( 0.1gr ) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-l20001
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل L20001        ظرفیت  20 کیلوگرم و دقت یکدهم گرم (0.1gr)  ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-kl12001
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل KL12001      ظرفیت 12 کیلوگرم و دقت یکدهم گرم ( 0.1gr) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-l12001
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل L12001        ظرفیت 12 کیلوگرم و دقت یکدهم گرم (0.1gr)     ساخت کمپانی...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-s6501
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل S6501  ظرفیت 6500 گرم و دقت یکدهم گرم (0.1gr) ساخت کمپانی بل (Bel...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-دیجیتالی-مدل-s3201
  ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی مدل S3201 با ظرفیت 3200گرم و دقت یکدهم گرم (0.1gr) ساخت کمپانی بل (Bel...
کیت-اندازه-گیری-دانسیته-ac0002
کیت اندازه گیری دانسیته AC0002 ساخت کمپانی بل (Bel Engineering) ایتالیا   دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات...
ترازوی-رطوبت-سنج-دیجیتالی-مدل-i-thermo-a64m
  ترازوی رطوبت­ سنج دیجیتالی مدل i-Thermo A64M   ظرفیت 60 گرم و دقت یک هزارم گرم (0.0001gr) ساخت کمپانی بل...
ترازوی-رطوبت-سنج-دیجیتالی-مدل-i-thermo163l
  ترازوی رطوبت­ سنج دیجیتالی مدل i-Thermo163L ظرفیت 160 گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001gr) ساخت کمپانی بل (Bel...