انواع ترازو و ترازوهای رطوبت سنجی کمپانی اوهایوس امریکا – سوئیس

ترازوی-دقیق-دیجیتالی-مدل-ex125
  ترازوی دقیق دیجیتالی مدل  EX125   با ظرفیت 120 گرم و دقت یکصدهزارم گرم (0.01mg)   ساخت کمپانی...
ترازوی-دیجیتالی-fd15h
  ترازوی دیجیتالی FD15H   با ظرفیت 15 کیلوگرم و دقت یک گرم (1g)   ساخت کمپانی اوهایوس(OHAUS)...
ترازوی-رطوبت-سنج-دیجیتالی-مدل-mb90
  ترازوی رطوبت سنج دیجیتالی مدل MB90 با ظرفیت 90 گرم و دقت یکهزارم گرم (0.001g) ساخت کمپانی اوهایوس(OHAUS)...
ترازوی-رطوبت-سنج-دیجیتالی-مدل-mb120
  ترازوی رطوبت سنج دیجیتالی مدل MB120   با ظرفیت 120 گرم و دقت یکهزارم گرم (0.001g)   ساخت کمپانی...
ترازوی-دیجیتالی-nvt1601
  ترازوی دیجیتالی NVT1601   با ظرفیت 1600 گرم و دقت یکدهم گرم (0.1g)   ساخت کمپانی اوهایوس(OHAUS)...
ترازوی-دقیق-دیجیتالی-مدل-skx123
  ترازوی دقیق دیجیتالی مدل SKX123   با ظرفیت 120 گرم و دقت یکهزارم گرم (0.001g)   ساخت کمپانی ...
ترازوی-دقیق-دیجیتالی-مدل-skx622
  ترازوی دقیق دیجیتالی مدل SKX622   با ظرفیت 620 گرم و دقت یکصدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی اوهایوس (OHAUS)...
ترازوی-دقیق-دیجیتالی-مدل-skx1202
  ترازوی دقیق دیجیتالی مدل SKX1202   با ظرفیت 1200 گرم و دقت یکصدم گرم (0.02g)   ساخت کمپانی اوهایوس(OHAUS)...
ترازوی-دقیق-دیجیتالی-مدل-skx2202
  ترازوی دقیق دیجیتالی مدل SKX2202   با ظرفیت 2200 گرم و دقت یکصدم گرم (0.02g)   ساخت کمپانی اوهایوس...
ترازوی-دقیق-دیجیتالی-مدل-skx6201
  ترازوی دقیق دیجیتالی مدل SKX6201   با ظرفیت 6200 گرم و دقت یکصدم گرم (0.1g)   ساخت کمپانی اوهایوس (OHAUS)...
ترازوی-دقیق-دیجیتالی-مدل-stx123
  ترازوی دقیق دیجیتالی مدل STX123   با ظرفیت 120 گرم و دقت یکهزارم گرم (0.001g)   ساخت کمپانی...
ترازوی-دقیق-دیجیتالی-مدل-stx622
  ترازوی دقیق دیجیتالی مدل STX622   با ظرفیت 620 گرم و دقت یکصدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی اوهایوس(OHAUS)...
ترازوی-دقیق-دیجیتالی-مدل-stx2202
  ترازوی دقیق دیجیتالی مدل STX2202   با ظرفیت 620 گرم و دقت یکصدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی اوهایوس(OHAUS)...
ترازوی-دیجیتالی-ta501
  ترازوی دیجیتالی TA501   با ظرفیت 500 گرم و دقت یکدهم گرم (0.1g)   ساخت کمپانی اوهایوس(OHAUS)...
ترازوی-دیجیتالی-ta3001
  ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی مدل TA3001   با ظرفیت 3000 گرم و دقت یکدهم گرم (0.1g)   ساخت کمپانی...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-v21pw6
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل V21PW6 باظرفیت 6 کیلو گرم و دقت 1 گرم ساخت کمپانی اوهایوس امریکا -...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-v11p15
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل V11P15 باظرفیت 15 کیلوگرم و دقت 2 گرم ساخت کمپانی اوهایوس امریکا -...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-v11p3
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل V11P3 باظرفیت 3 کیلوگرم و دقت 0.5 گرم ساخت کمپانی اوهایوس امریکا -...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-v11p6
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل V11P6 باظرفیت 6 کیلوگرم و دقت 1 گرم ساخت کمپانی اوهایوس امریکا - سوئیس کالیبراسیون...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-v11p30
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل V11P30 باظرفیت 30 کیلوگرم و دقت 5 گرم ساخت کمپانی اوهایوس امریکا -...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-c11p75
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل C11P75 باظرفیت 75 کیلوگرم و دقت 50 گرم ساخت کمپانی اوهایوس امریکا -...
ترازوی-رطوبت-سنج-مدل-mb45
ترازوی رطوبت­ سنج مدل MB45 باظرفیت 45 گرم و دقت 0.001 گرم ساخت کمپانی اوهایوس سوئیس ترازوی رطوبت­ سنج...
ترازوی-رطوبت-سنج-مدل-mb35
ترازوی رطوبت­ سنج مدل MB35 باظرفیت 35 گرم و دقت 0.001 گرم ساخت کمپانی اوهایوس سوئیس ترازوی رطوبت­ سنج...
ترازوی-مکانیکی-شاقولی-مدل-cent-o-gram
ترازوی مکانیکی (شاقولی) مدل Cent-O-Gram باظرفیت 310 گرم و دقت 0.01 گرم  دارای شاهین مخصوص توزین، دارای قابلیت...
ترازوی-مکانیکی-شاقولی-مدل-triple-pro
ترازوی مکانیکی (شاقولی) مدل Triple Pro  باظرفیت 2610 گرم و دقت 0.1 گرم دارای شاهین مخصوص توزین، دارای قابلیت...
ترازوی-مکانیکی-شاقولی-مدل-triple-beam
ترازوی مکانیکی (شاقولی) مدل Triple Beam  باظرفیت 2610 گرم و دقت 0.1 گرم  دارای شاهین مخصوص توزین، دارای قابلیت...
کیت-اندازه-گیری-دانسیته
کیت اندازه گیری دانسیته Density kit, solide / code: 80253384    
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-ta302
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل TA302 با ظرفیت 300  گرم و دقت 0.01 گرم کالیبراسیون خارجی، دارای محفظه مخصوص جهت...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-ta502
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل TA502 با ظرفیت 510  گرم و دقت 0.01 گرم کالیبراسیون خارجی، دارای محفظه مخصوص جهت...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-pa2102
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل PA2102 با ظرفیت 2100  گرم و دقت 0. 01 گرم کالیبراسیون خارجی، دارای صفحه نمایش...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-pa4102
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل PA4102 با ظرفیت 4100  گرم و دقت 0.01 گرم کالیبراسیون خارجی، دارای صفحه نمایش LCD...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-spu123
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل SPU123 با ظرفیت 120 گرم و دقت 0.001 گرم کالیبراسیون خارجی، دارای محفظه شیشه­ ای گرد...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-pa213
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل PA213 با ظرفیت 210 گرم و دقت 0.001 گرم کالیبراسیون خارجی، دارای محفظه شیشه­ای،...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-pa413
ترازوی دقیق آزمایشگاهی مدل PA413 با ظرفیت 410 گرم و دقت 0.001 گرم کالیبراسیون خارجی، دارای محفظه شیشه­ ای،...
ترازوی-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-pa413c
ترازوی آنالیتیکال دقیق آزمایشگاهی مدل PA413C با ظرفیت 410 گرم و دقت 0.001 گرم کالیبراسیون داخلی بدون نیاز به...
ترازوی-آنالیتیکال-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-pa214
ترازوی آنالیتیکال دقیق آزمایشگاهی مدل PA214 با ظرفیت 210 گرم و دقت 0.0001 گرم کالیبراسیون خارجی، دارای محفظه...
ترازوی-آنالیتیکال-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-pa214c
ترازوی آنالیتیکال دقیق آزمایشگاهی مدل PA214C با ظرفیت 210 گرم و دقت 0.0001 گرم کالیبراسیون داخلی بدون نیاز به...
ترازوی-آنالیتیکال-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-av264
  ترازوی آنالیتیکال دقیق آزمایشگاهی مدل AV264 با ظرفیت 260 گرم و دقت 0.0001 گرم کالیبراسیون خارجی، دارای...
ترازوی-آنالیتیکال-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-ax224
ترازوی آنالیتیکال دقیق آزمایشگاهی مدل AX224 با ظرفیت 220 گرم و دقت 0.0001 گرم کالیبراسیون داخلی بدون نیاز به...
ترازوی-آنالیتیکال-دقیق-آزمایشگاهی-مدل-dv215cd
ترازوی آنالیتیکال دقیق آزمایشگاهی مدل DV215CD با ظرفیت های 81/210 گرم و دقت های یکصدهزارم و یکدهزارم گرم 0.0001...