انواع ترازو و ترازوهای رطوبت سنجی کمپانی آدام لب انگستان

ترازوی-دیجیتال-آنالیتیکال-مدل-pw124
  ترازوی دیجیتال آنالیتیکال مدل PW124   با ظرفیت 120 گرم و دقت یک ده هزارم گرم (0.0001g)   ساخت کمپانی ادام...
ترازوی-دیجیتال-آنالیتیکال-مدل-pw184
  ترازوی دیجیتال آنالیتیکال مدل PW184   با ظرفیت 180 گرم و دقت یک ده هزارم گرم (0.0001g)   ساخت کمپانی ادام...
ترازوی-دیجیتال-آنالیتیکال-مدل-pw214
  ترازوی دیجیتال آنالیتیکال مدل PW214   با ظرفیت 210 گرم و دقت یک ده هزارم گرم (0.0001g)   ساخت کمپانی ادام...
ترازوی-دیجیتال-آنالیتیکال-مدل-pw254
  ترازوی دیجیتال آنالیتیکال مدل PW254   با ظرفیت 250 گرم و دقت یک ده هزارم گرم (0.0001g)   ساخت کمپانی ادام...
ترازوی-دیجیتال-مدل-pgw153i
  ترازوی دیجیتال مدل PGW153i   با ظرفیت 150 گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-pgw153e
  ترازوی دیجیتال مدل PGW153e   با ظرفیت 150 گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-pgw253i
  ترازوی دیجیتال مدل PGW253i   با ظرفیت 250 گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-pgw253e
  ترازوی دیجیتال مدل PGW253e   با ظرفیت 250 گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-hcb123
  ترازوی دیجیتال مدل HCB123   با ظرفیت 120 گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-hcb153
  ترازوی دیجیتال مدل HCB153   با ظرفیت 150 گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-رطوبت-سنج-دیجیتال-مدل-pmb53
  ترازوی  رطوبت سنج دیجیتال مدل PMB53   با ظرفیت 50 گرم و دقت یک هزارم گرم (0.001g)   ساخت کمپانی ادام...
ترازوی-دیجیتال-مدل-pgw1502e
  ترازوی دیجیتال مدل PGW1502e   با ظرفیت 1500 گرم و دقت یک صدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-pgw2502e
  ترازوی دیجیتال مدل PGW2502e   با ظرفیت 2500 گرم و دقت یک صدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-pgw3502e
  ترازوی دیجیتال  مدل PGW3502e   با ظرفیت 3500 گرم و دقت یک صدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-pgw4502e
  ترازوی دیجیتال مدل PGW4502e   با ظرفیت 4500 گرم و دقت یک صدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-hcb302
  ترازوی دیجیتال مدل HCB302   با ظرفیت 300 گرم و دقت یک صدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی ادام (Adam Equipment)...
ترازوی-دیجیتال-مدل-hcb602h
  ترازوی دیجیتال مدل HCB602H   با ظرفیت 600 گرم و دقت یک صدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-hcb602
  ترازوی دیجیتال مدل HCB602   با ظرفیت 600 گرم و دقت دو صدم گرم (0.02g)   ساخت کمپانی ادام (Adam Equipment)...
ترازوی-دیجیتال-مدل-hcb1002
  ترازوی دیجیتال مدل HCB1002   با ظرفیت 1000 گرم و دقت یک صدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی ادام (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-aep1500a
  ترازوی دیجیتال مدل AEP1500A   با ظرفیت 1500 گرم و دقت یک صدم گرم (0.01g)   ساخت کمپانی ادام لب (Adam...
ترازوی-دیجیتال-مدل-aqt250
  ترازوی دیجیتال مدل AQT250   با ظرفیت 250 گرم و دقت یک دهم گرم (0.1g)   ساخت کمپانی ادام (Adam Equipment)...
ترازوی-دیجیتال-مدل-aqt600-2
  ترازوی دیجیتال مدل AQT600   با ظرفیت 600 گرم و دقت یک دهم گرم (0.1g)   ساخت کمپانی ادام (Adam Equipment)...
ترازوی-دیجیتال-مدل-aqt1500-2
  ترازوی دیجیتال مدل AQT1500   با ظرفیت 1500 گرم و دقت یک دهم گرم (0.1g)   ساخت کمپانی ادام (Adam Equipment)...