دستورالعمل ارزیابی فنی محصولات، متقاضیان شرکت در نمایشگاه منتشر شد

متقاضیان حضور در چهارمین دوره نمایشگاه که تاییدیه مرحله اول را گرفته اند می توانند اقدام به ثبت محصولات نمایند.

متقاضیان حضور در چهارمین دوره نمایشگاه که تاییدیه مرحله اول را گرفته اند می توانند اقدام به ثبت محصولات نمایند.
کمیته ارزیابی و نظارت فنی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، دستورالعمل ارزیابی فنی محصولات و آیین نامه سطح بندی محصولات را منتشر کرد.
برای دریافت فایل های مربوطه و مطالعه دستورالعمل به صفحه دستورالعمل ارزیابی فنی محصولات مراجعه نمایید.
فروشندگان می بایست پیش از اقدام به ثبت محصولات و یا ارسال محصولات از دوره های قبل به دوره جدید، دستورالعمل آن را مطالعه نمایند.
تاکنون 226 شرکت، برای حضور در چهارمین دوره نمایشگاه ثبت نام کرده اند که از این تعداد حدود 50 شرکت تاییدیه مرحله اول را دریافت کرده اند و مجاز به ثبت محصولات خود می باشند.سایر شرکت ها نیز باید با رفع نواقص مربوطه، سعی کنند تاییدیه مرحله اول را دریافت کنند.